1. Kupovinom ulaznice za određeni događaj, posetilac se složio sa Pravilnikom poslovanja za posetioce i sa ovim najvažnijim odredbama.

2. Ulazak u ŠTARK ARENU ili boravak vam obezbeđuje ulaznica ili propusnica ili neki drugi dokument koji je u saglasnosti sa internim propisima Arene Beograd.

3. Arena zadržava pravo da zabrani ulazak ili da udalji bilo koje lice koje ne postupi po pravilima i koje ne poštuje uputstva organizatora.

4. Arena može da sankcioniše ponašanje pojedinca ako se utvrdi da je ponašanje uvredljivo i neprimereno.

5. Prema bilo kom licu čije ponašanje nije primereno, Arena će se ponašati u skladu sa Zakonom i u saradnji sa nadležnim službama intervenisati, ako:

a) namerno ili nenamerno izaziva ili povećava opšti rizik, ili ometa i sprečava odvijanje događaja, ili ugrožava bezbednost (npr. izazivanje požara, poplava i sl.)

b) nudi ili konzumira narkotike ili neke druge psihoaktivne supstance

v) koristi nasilje protiv grupe ili pojedinca, ili preti i nanosi istim telesne povrede

g) javno kleveta naciju, jezik, etničku grupu ili rasu, politička uverenja, religije, itd.

d) javno podstiče mržnju prema naciji, etničkoj grupi, rasi, religiji

đ) koristi nasilje protiv drugih posetilaca, uništava imovinu Arene ili drugog pojedinca .

6. Arena obezbeđuje nesmetan pristup osobama sa invaliditetom i određen broj besplatnih ulaznica, koji je usklađen sa postojećim prostorom za korisnike kolica i definisan odlukom promotera. 

7. Na zahtev ovlašćenog lica posetilac mora da pokaže ulaznicu, kojom potvrđuje da je njegov boravak u zgradi Arene osnovan. Ukoliko posetilac ne pokaže ulaznicu, ovlašćeno lice ima pravo da zatraži od posetioca da napusti prostor Arene. Kupljena ulaznica za događaj u Areni važeća je samo za određeni dan, vreme, događaj, lokaciju, broj sektora, kao i mesto u njoj. Važi samo ulaznica koja je nepromenjenog izgleda kompletna, tj. sa talonom/isečkom sa bar-kodom kojim se registruje jedan ulazak u Arenu.

8. Svako ko u prostorijama ili na opremi Arene načini neku štetu i na taj način ugrozi bezbednost lica ili ošteti imovinu, odmah se prijavljuje ovlašćenom licu i/ili obezbeđenju Arene.

9. U slučaju povrede pojedinca ili neke lične fizičke ili zdravstvene slabosti koja se pojavi kod bilo koje osobe, važno je prijaviti promene ili dešavanje službenom licu (obezbeđenju) ili drugom zaposlenom licu u Areni.

10. Arena nije odgovorna za štetu na imovini i zdravlju posetilaca, ako su izazvane neodgovornim ponašanjem drugih prisutnih lica.

11. Bilo koje lice koje ulazi u Arenu dužno je, radi lične bezbednosti i bezbednosti drugih lica u objektu, da pokaže svoje lične stvari, kao i svoj prtljag, ovlašćenom licu, a sve u cilju bezbednosti i sigurnosti drugih posetilaca u Areni.

12. U Arenu nije dozvoljeno unošenje alkohola, suncobrana ili kišobrana, hrane i pića (osim ako se dokumentuje da je to iz medicinskih razloga), flaša, predmeta pod pritiskom, svih vrsta ambalaže (staklene ili PET boce, limenke, kutije, itd.). Takođe nije dozvoljeno nošenje neadekvatne odeće (šorc, papuče, odeća za plažu i sl.), unošenje političkog i propagandnog materijala, sve vrste stakala, lekova, narkotika i toksičnih materija, oružja, makaza, profesionalne opreme za snimanje video i audio podataka, kao i eksplozivnih zapaljivih materija, dvogleda, parfema ili dezodoranasa u spreju. Obezbeđenje Arene na ulazu obavlja proveru svega što se unosi, a sve u cilju bezbednosti i sigurnosti posetilaca, pa u skladu s tim može zahtevati da se određeni artikli bace ili privremeno odlože do završetka manifestacije u objektu Arene.

13. Organizator događaja u dogovoru sa upravom Arene određuje sve konkretne akcije, a za situacije koje nisu predvidive, odluku donosi Uprava Arene. Prava i obaveze regulišu se ugovorima za svaki događaj.

14. U Areni je dozvoljeno samo konzumiranje hrane i pića kupljenih u Areni.

15. U Areni je strogo zabranjeno bacanje predmeta na binu ili u publiku.

16. Posetiocima je zabranjeno uvođenje životinja, osim pasa koji su pomoć za slepa lica, ali uz prethodno odobren zahtev od strane Arene.

17. U Areni je zabranjeno korišćenje otvorenog plamena.

18. U Areni je zabranjeno pušenje.

19. Arena će odbiti ulazak svakom posetiocu koji ima kod sebe profesionalnu opremu za snimanje zvuka, slike, podataka, video i audio materijala ukoliko nije prijavljena upravi Arene ili organizatoru programa. Video i audio snimci načinjeni u Areni ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe, osim ako nisu posebnim uslovima i ugovorima definisani. Neovlašćeno korišćenje, prenos i reprodukovanje logotipa ŠTARK ARENE najstrože je zabranjeno. Zabranjeno je angažovanje lica ili agencije za bilo kakvo snimanje ili fotografisanje u marketinške ili promotivne svrhe, bez prethodne dozvole Uprave Arene.

20. Bilo koje lice, prilikom ulaska u Arenu, saglasno je da se njegov lik može besplatno koristiti na fotografiji – slici, ili kao deo bilo kog video snimka. Materijali nastali u okviru manifestacija u Areni mogu se koristiti u komercijalne ili promotivne svrhe u skladu sa odlukama Arene ili organizatora manifestacija i ugovornih partnera (donatora, sponzora i dr.).

21. Svaki posetilac je dužan da, na zahtev obezbeđenja Arene, ovlašćenog lica ili organizatora događaja, preda predmete koji se ne smeju unositi u Arenu, a koji mogu ugroziti bezbednost ostalih posetilaca (sitan novac, upaljači).

22. Uprava Arene ili organizator događaja u Areni ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak stvari posetilaca, osim za one stvari za koje je uprava Arene ili organizator događaja odredio mesto za odlaganje u prostorijama objekta Arene.

23. Posetilac je upoznat da se prilikom ulaska u kompleks Arene, radi njegove bezbednosti i sigurnosti, ceo kompleks nalazi pod video kamerama koje sve vreme prate zbivanje u prostorijama unutar, kao i ispred objekta (mala sala, parking i prilazi Areni).

24. U slučaju evakuacije, svaka osoba koja se u tom trenutku zatekne u zgradi pridržavaće se pravila za evakuaciju i pratiti uputstva nadležnih za kontrolu evakuacije.

25. U prostorijama Arene zabranjena je prodaja duvanskih proizvoda i alkoholnog pića licima mlađim od 18 godina.

26. U prostorijama Arene pušenje je zabranjeno, osim na vidno obeleženim i za tu svrhu rezervisanim mestima. Ukoliko posetilac ne postupi u skladu sa pravilima Arene o zabrani pušenja, čak i posle opomene ili poziva nadležnih u Areni, uprava Arene može tražiti pomoć policije da izvrši intervenciju, u cilju poštovanja datih propisa.

27. Arena je kulturno-sportski objekat koji posluje i na osnovu pružanja ugostiteljskih usluga, a prodaja hrane i pića obavlja se u adekvatnim, za to određenim prostorijama u Areni. Prodaja alkoholnog pića u Areni zabranjena je u periodima održavanja javnih događaja koji su namenjeni osobama ispod 18 godina starosti, kao i za vreme sportskih manifestacija.

 

Top