Јавни позив:

Назив наручиоца: АРЕНА БЕОГРАД Д.О.О.
Адреса: БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.58, НОВИ БЕОГРАД, 11070
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Услуге  редовног ФТО и ПП  обезбеђења
Главна ЦПВ ознака: 79710000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Штарк арена
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
у месецима: 24
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 22.1.2024. 13:30:00
Отварање понуда
Датум и време: 22.1.2024. 13:30:00
Top