Региструј се
Пријава корисника
OBAVEŠTENJE ARENE BEOGRAD O VRŠENJU OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, privredno društvo Arena Beograd iz Beograda, ul. Bul. Arsenija Čarnojevića br.58 (u daljem tekstu Arena) pre pribavljanja i obrade podataka o ličnosti u postupku Utvrđivanja i Ostvarivanja prava korisnika na povlašćeno posmatranje programa u Štark Areni, ovim obaveštenjem upoznaje potencijalnog korisnika sa uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Obrada podataka
Pod Obradom podataka podrazumeva se svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način (u daljem tekstu: obrada);

Svrha prikupljanja i obrade
Utvrđivanje i Ostvarivanje prava korisnika na povlašćeno posmatranje programa u Štark Areni

Način prikupljanja podataka: Podaci se prikupljaju od lica na koje se odnose.

Način korišćenja podataka: Prikupljeni podaci se koriste za sačinjavanje registra korisnika koji ispunjavaju uslove za povlašćeno posmatranje programa u Štark Areni , sačinjavanje lista rezervacije mesta za pojedinačne programa i ulazak na programe.

Vrsta lica koja koriste podatke: Prikupljene podatke mogu koristiti isključivo lica zaposlena u Areni na radnom mestu Organizator programa. Arena kao rukovalac podataka korisnika zadržava pravo da angažuje posebno pravno lice za poslove Obrađivača podataka korisnika (u daljem tekstu Obrađivač). U slučaju takve potrebe, sa Obrađivačem će biti zaključen sporazum o čuvanju podataka (NDA).

Pravni osnov prikupljanja podataka: dobrovoljni pristanak na davanje podataka i obradu.

Pravo na opoziv Lice čiji su podaci predmet prikupljanja može opozvati pristanak pismeno ili usmeno na zapisnik. Pravna posledica opoziva je prestanak prava i brisanje svih podataka o licu koje je opozvalo pristanak.

Prava lica u slučaju obrade i nedozvoljene obrade
Lice čije podatke Arena obrađuje ima pravo na
I. istinito i potpuno obaveštavanje o obradi njegovih podataka u smislu člana 19 Zakona;
II. vršenje uvida u podatke koji se na njega odnose, odnosno da od Arene zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
III. brisanje podataka u slučaju da svrha obrade nije jasno određena I/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu I/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; I/ili da je način obrade nedozvoljen; I/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; I/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; I/ili da se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Arena neće vršiti obradu podataka (nedozvoljena obrada) ukoliko :
1) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
2) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a i člana 12a ovog zakona;
3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
5) je način obrade nedozvoljen;
6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Kod svake obrade podataka sadržanih u bazi podataka Arena će obezbediti zaštitu podataka o ličnosti bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovinsko stanje, rođenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga lična svojstva.

Ovim izjavljujem da sam u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti podataka ličnosti upoznat/a sa obradom podataka o mojoj ličnosti koju neposredno vrši privredno društvo Arena Beograd iz Beograda, ul. Bul. Arsenija Čarnojevića br.58.

Pismenu saglasnost sa obradom podataka o mojoj licnosti koju vrsi Arena Beograd d.o.o. potpisacu prilikom prvog dolaska u Štark arenu.