Nabavka dobara sa pratećim radovima na opremanju prostora kafea male sale kompleksa Štark arene

Obustavlja se postupak javne nabavke male vrednosti broj JN 26/18 (dokument Odluka o obustavi).